Lainsäädäntö (Pohjola)

Kohteesta Valtakausi

Lainsäädäntö

Tässä artikkelissa lukee Pohjolan keisarikunnan alueella tällä hetkellä voimassa olevat lait. Samat lait pätevät myös Holmen osavaltiossa, ellei toisin mainita. Korvaukset maksetaan Punnissa (P).

Keisarikunnan lait koskevat kaikkia keisarikunnan alueita ja kaikkia alueella oleskelevia, mutta tapauskohtaisesti valtio voi syyttää myös keisarikunnan alueen ulkopuolella tapahtuneista äärimmäisen vakavista rikoksista. Lakien yläpuolella on ainoastaan Tsaari sekä tarvittaessa myös Maaherra tai Komissaari, mikäli he poikkeustilanteissa toimivat Tsaarin suorilla ja yksiselitteisillä valtuutuksilla.

Kasakoiden toimialueet, pidätykset ja tutkintavankeus

Keisarikunnassa oikeuslaitoksen toimipaikkoja on kaksi, Roudassa ja Holmessa joissa molemmissa on omat Luutnanttinsa johtamassa, sekä Roudassa lisäksi Luutnanttien esimies Komissaari johtamassa Luutnanttejakin. Molemmilla alueilla on omat kasakkansa, jotka toimivat ensisijaisesti omalla alueellaan minne heidät on palkattu. Tilanteita milloin kasakoilla tai luutnantilla on toimivaltaa toisella kuin heidän omalla alueellaan on, jos työntekijä estää toisella alueella käynnissä olevan vakavan rikoksen tai hänellä on toisen alueen luutnantin lupa alueella toimimiselle. Luvalle on oltava hyvä ja perusteltu syy.

Keisarikunnassa henkilön kiinniottoon ja pidätykseen vaaditaan aina pätevä syy. Mikäli oikeuslaitoksen työntekijä huomaa tai tietää sinun tehneen rikoksen tai hänellä on muuten painavia syitä uskoa sinun olevan uhka valtion tai muiden pelaajien turvallisuudelle, voidaan sinut ottaa kiinni ja pidättää.

Kiinnotettua henkilöä voidaan pidää pidätettynä ilman rikosilmoitusta enintään 24 tuntia ja ellei tässä määräajassa rikosilmoitusta henkilöstä ole tehty, on henkilö vapautettava. Tästä määräajasta voidaan kuitenkin erittäin painavin perustein poiketa komissaarin tai luutnantin kirjallisella (hätätapauksissa suullisella) luvalla.

Mikäli pidätetystä on tehty rikosilmoitus, on asiaa lähdettävä tutkimaan ja tällöin alkaa pidätetyn tutkintavankeus. Tutkintavankeudessa henkilöä voidaan pitää enintään 7 vuorokautta, ja tässä ajassa oikeuslaitoksen on hoidettava syytetyn, asianosaisten ja muiden asiaan liittyvien henkilöiden kuulustelut ja muut rikokseen liittyvät seikat sekä sovittava oikeudenkäyntipäivä tuomarin kanssa. Mikäli näitä kaikkia ei saada hoidettua määräajassa, voidaan komissaarilta tai luutnantilta kirjallisesti ja hyvin perustein pyytää tutkintavankeuteen lisäaikaa, kuitenkin enintään 3 vuorokautta kerrallaan.

Mikäli vartiosto toteaa kuulustelujen ja muiden seikkojen perusteella syytetyn syylliseksi rikoksiin joista häntä syytetään ja joista rangaistuksena on vain sakkoja, luutnantti määrää hänelle rikokseen sopivan sakkosumman. Mikäli tapaus on epäselvä tai rikoksesta on rangaistuksena muutakin kuin sakkoja, vie luutnantti asian eteenpäin ensisijaisesti tuomarille, toissijaisesti komissaarille. Kaikki oikeusasiat joissa on rangaistuksena muuta kuin sakkoja tulee viedä eteenpäin, vaikka vartiosto ei toteaisikaan henkilöä syylliseksi. Tällöin tuomari tai komissaari alkaa sopia oikeudenkäyntipäivää syytetyn ja asianosaisten kanssa, ja heillä on oikeus tuomita oikeudenkäynnissä henkilö muihinkin rangaistuksiin kuin sakkoihin.

Oikeudenkäynti

Syytetyn henkilön oikeudenkäynti on pidettävä mahdollisimman pian tutkinnan valmistuttua, yleensä enintään 5 vuorokauden kuluttua mutta erittäin painavilla syillä pidemmänkin ajan jälkeen. Oikeudenkäynnin pitää tuomari mikäli hän ei ole estynyt tai jäävi, jolloin oikeudenkäynnin pitää komissaari. Komissaarinkin ollessa jäävissä tai muuten estyneessä tilanteessa, oikeudenkäynnin pitää tsaari. Kun tutkinnat on suoritettu ja oikeudenkäyntipäivä sovittu, henkilö jää vangituksi odottamaan oikeudenkäyntiään. Mikäli syytetyllä on erittäin painavia syitä, voi hän anoa kirjallisesti komissaarilta myös oikeudenkäynnin odottamista vapaana. Jos komissaari ei näe riskiä pakenemiseen tai tulevan oikeudenkäynnin haittaamiseen, voi hän myöntää luvan.

Kaikki oikeudenkäynnit ovat lähtökohtaisesti avoimia, jonne kaikki ovat tervetulleita. Painavilla syillä komissaari voi kuitenkin määrätä oikeudenkäynnin salaiseksi, jolloin tervetulleita saliin ovat ainoastaan tilanteeseen liittyvät henkilöt ja heidän mahdolliset asianajajansa. Tulevista oikeudenkäynneistä ilmoitetaan Valtakauden keskustelupalstalla.

Oikeudenkäyntiin on hyvä saapua hyvissä ajoin, viimeistään noin 5 minuuttia ennen oikeudenkäynnin alkamista. Kaikille saliin tuleville suoritetaan turvatarkastus, ja saliin on kiellettyä viedä aseita, työkaluja, alkoholijuomia, tuluksia, jousi- tai tuliaseita tai muita tavaroita joiden tarkastaja näkee aiheuttavan vaaraa oikeussalissa. Kielletyt esineet takavarikoidaan oikeudenkäynnin ajaksi, ja ne saa takaisin oikeudenkäynnin päätyttyä.

Oikeussalissa syytetty henkilö ja hänen mahdollinen asianajajansa istuvat edessä oleville vasemman puolen penkeille ja uhri/syyttäjä ja hänen mahdollinen asianajajansa edessä oleville oikean puolen penkeille. Oikeudenkäynnin katsojat ja todistajat istuvat katsojien paikoille, jokseenkin todistajat mielellään mahdollisimman eteen.

Oikeudenkäyntiä pitävä henkilö kutsuu vuorotellen asiaan liittyvät henkilöt edessä olevalle puhujanpaikalle kertomaan oman näkemyksensä tapahtumista, ja hän voi esittää myös lisäkysymyksiä. Uhrilla ja todistajilla on ehdoton velvollisuus pysyä totuudessa rikoksesta kertoessaan. Puheenvuorojen aikana muut eivät saa puhua, ja oikeudenkäyntiä pitävä henkilö voi tarvittaessa määrätä häiritsevän henkilön poistettavaksi oikeussalista. Oikeudenkäyntiä pitävä henkilö tekee oikeudenkäynnissä kuultujen asioiden ja muiden todisteiden perusteella päätöksensä millaisen tuomion syytetty saa - mikäli saa.

Mikäli syyttäjän ja syytetyn kanssa on sovittu yhdessä oikeudenkäyntipäivästä ja -ajasta ja aikaa siirretään merkittävästi tai perutaan alle 24 tuntia ennen oikeudenkäynnin alkua tai osapuoli jättää ilmoittamatta saapumatta oikeuteen, määrätään saapumattomalle osapuolelle 200P sakot. Mikäli peruuttamisia tapahtuu samalta osapuolelta kaksi, pidetään oikeudenkäynti ilman kyseistä osapuolta kirjallisten todisteiden varassa.

Syyttäjällä tai syytetyllä on oikeudenkäynnin jälkeen oikeus valittaa oikeudenkäynnissä annetusta tuomiosta, mikäli oikeudenkäynnin on pitänyt tuomari. Kirjalliset valitukset osoitetaan tällöin komissaarille, joka päättää ottaako hän asian uuteen oikeuskäsittelyyn jonka pitää komissaari itse. Kaikkia valituksia ei käsitellä uudelleen, eikä komissaarin antamasta tuomiosta ole mahdollista valittaa.

Etsintäkuulutukset

Pohjolan keisarikunta voi ajoittain julistaa etsintäkuulutuksia rikollisista, joita ei muuten ole mahdollista saada kiinni eivätkä he ole suostuneet yhteistyöhön. Etsintäkuulutuksista ilmoitetaan Valtakauden keskustelupalstalla. Etsintäkuulutetuille saa suorittaa kansalaispidätyksen, mutta heidät tulee toimittaa oikeuslaitoksen hoiviin mahdollisimman pian. Etsintäkuulutetun oikeuslaitokselle tuonut tai hänen pidätykseensä ratkaisevan vihjeen antanut saa etsintäkuulutetusta luvatun palkkion itselleen.

Etsintäkuulutuksessa ilmoitetaan mikäli henkilö on vaarallinen tai uhka yleiselle turvallisuudelle, mutta etsintäkuulutettujen kanssa toimiessa tulee silti noudattaa myös normaalia ja tervettä järkeä. Mikäli kuitenkin joudut rikoksen uhriksi, tee asiasta ilmoitus paikalliselle vartiostolle.

Kaupankäynti etsintäkuulutettujen kanssa on kielletty rangaistuksen uhalla.

Vankien oikeudet ja velvollisuudet

Pidätetyillä henkilöillä ja vangeilla on erilaisia oikeuksia kiinniotettuna ollessaan. Heillä on oikeus tutkintavankeuden aikana, ennen tutkintavankeutta sekä oikeudenkäyntiä odottaessa tavata laillista edustajaansa tai asianajajaansa kaksi kertaa vuorokaudessa valvotusti (vartioston henkilökunnan ollessa etäisyydellä josta kuiskaus ei kuulu). Oikeudenkäynnin jälkeen, tapaamisoikeus on kerran vuorokaudessa. Kaikki tapaamiset kirjataan kirjallisesti tapaamislokiin, jota säilytetään oikeuslaitoksen tiloissa.

Vangeilla ja pidätetyillä on myös oikeus saada vettä, ruokaa, sänky sekä yleisesti ihmisarvon mukaista kohtelua.

Vangeilla ja pidätetyillä on oikeus saada kirjoitettava kirja mahdollisen rikosilmoituksen tekemiseen, mikäli he ovat vankeusaikana tai välittömästi ennen sitä joutuneet rikoksen uhriksi esimerkiksi vartioston toimesta. Mikäli oikeuksiasi on loukattu vankeuden aikana, ilmoita asiasta komissaarille. Vankien kidutus on myös yksiselitteisesti kiellettyä.

Vankien ja pidätettyjen velvollisuutena on noudattaa sellissä ollessaankin lakeja, väkivallattomuutta sekä hyvää käytöstä. Syytettyjä ei voida velvoittaa puhumaan totta, mutta kaikkea mitä sanot ja teet voidaan käyttää sinua vastaan oikeudenkäynnissä. Yhteistyöllä pääsee pitkälle ja se voi jopa lyhentää tuomiota merkittävästi.

Kotietsinnät

Kielto tulla toisten ihmisten koteihin, asuintiloihin tai liiketilojen yksityisiin osiin pätee pääsääntöisesti myös oikeuslaitoksen virkamiehiin. Tarvittaessa voidaan kuitenkin suorittaa kotietsintä, pääsääntöisesti luutnantin luvalla ja valvonnassa.

Ainoa tilanne milloin kasakat voivat suorittaa kotietsinnän itse, on jos henkilö uhkaa vakavasti valtiota tai muita pelaajia. Uhan on oltava todellinen - esimerkiksi käynnissä oleva murha. Kasakat saavat tällöin mennä sisään henkilön yksityisiin rakennuksiin tai niiden osiin, kuitenkin vain ovia tai ikkunoita käyttäen ja mikäli sisäänmeno on turvallista. Ainut tavoite on oltava henkilön pidättäminen, eikä esimerkiksi tavaraa saa missään tapauksessa viedä. Asunnosta on poistuttava mahdollisimman pian ja kotietsinnästä on ilmoitettava oman alueen luutnantille ja komissaarille sekä tehtävä kirjallinen raportti asiasta.

Suurin osa kotietsinnöistä suoritetaan luutnantin tai tuomarin luvalla ja valvonnassa. Mikäli on esimerkiksi syy epäillä että varkauksista syytetyllä on kotonaan varastettua tavaraa, voidaan syytetyn taloon suorittaa kotietsintä. Etsinnässä on tällöinkin noudatettava hyviä tapoja ja mentävä esimiehen välittömässä alaisuudessa. Ainoastaan syytetyn rikoksiin liittyviä tavaroita on sallittua takavarikoida. Luutnantti tai tuomari tekee kotietsinnästä tällöinkin kirjallisen raportin, jota säilytetään vähintään syytetyn vankeusajan loppuun saakka ja joka syytetyllä on oikeus nähdä ja tarkistaa.


1. luku: Omaisuusrikokset

1 § Julkisiin tai muiden pelaajien rakennuksiin luvaton murtautuminen

Henkilö, joka:

1) Murtautuu tai muilla tavoin tunkeutuu toisen henkilön asuntoon tai muuhun yksityiseen rakennukseen

2) Murtautuu tai tunkeutuu valtion tai muun instituutin yksityiseen rakennukseen

3) Murtautuu tai tunkeutuu julkisen rakennuksen yksityiseen osaan

Tuomittakoon murtautumisesta 1-3vrk vankeuteen. Törkeästi valtion rakennuksiin murtautuessa voidaan soveltaa myös luvun 3 pykälää 14.


2 § Taskuvarkaus ja varkaus

Henkilö, joka:

1) Varastaa toisen henkilön taskusta tai repusta omaisuutta

2) Varastaa toisen henkilön, yrityksen, instituutin tai valtion rakennuksesta omaisuutta

3) Varastaa muulla tavoin toiselle henkilölle, yritykselle, instituutille tai valtiolle kuuluvaa omaisuutta

Tuomittakoon varkauden vakavuudesta riippuen 1-14vrk vankeuteen, 100-500P sakkoihin sekä tavaroiden tai niiden arvoa vastaavan rahasumman korvaukseen asianomistajalle.


3 § Uhkailu

Henkilö, joka:

1) Uhkailee toista henkilöä, yritystä tai instituuttia kuitenkaan ilman vähäistä suurempia vaatimuksia

Tuomittakoon uhkailun törkeydestä riippuen 1-7vrk vankeuteen sekä 100-300P korvauksiin.


4 § Kiristys

Henkilö, joka:

1) Uhkailee toista henkilöä, yritystä tai instituuttia niin, että asianomistajaa pyritään saamaan luopumaan hänelle kuuluvasta oikeudesta, omaisuudesta, edusta tai muusta hyödykkeestä

Tuomittakoon kiristyksen vakavuudesta riippuen 2-14vrk vankeuteen sekä 300-600P korvauksiin.


2. luku: Väkivaltarikokset

1 § Päällekarkaus, tapon tai murhan yritys tai pahoinpitely

Henkilö, joka:

1) Väkivalloin käy toisen henkilön kimppuun

2) Yrittää riistää toisen henkilön hengen

Tuomittakoon asiaan sopivalla rikosnimikkeellä 1-7vrk vankeuteen sekä 100-300P korvauksiin. Mikäli asianomistajana on oikeuslaitoksen työntekijä, tuomitaan henkilö kaksinkertaistetulla rangaistusasteikolla.


2 § Vapaudenriisto

Henkilö, joka:

1) Riistää toisen henkilön liikkumisvapauden

2) Estää muuten uhriaan liikkumasta vapaasti

3) Yrittää yllämainittua rikosta

Tuomittakoon vapaudenriiston vakavuudesta riippuen 3-14vrk vankeuteen sekä 300P-600P korvauksiin. Yrityksessä rangaistuasteikko on puolitettu.


3 § Tappo

Henkilö, joka:

1) Summittaisesti, suunnittelematta tai muuten ei erityisen törkeällä tavalla riistää toisen henkilön hengen

Tuomittakoon taposta 10-20vrk vankeuteen sekä 800P korvauksiin.


4 § Murha

Henkilö, joka:

1) Suunnitellen, erityisen paheksuttavalla tavalla tai muuten törkeästi riistää toisen henkilön hengen

2) Riistää oikeuslaitoksen työntekijän hengen

Tuomittakoon murhasta 15-60vrk vankeuteen sekä 1200P korvauksiin.


5 § Ansat

Ansojen rakentaminen omaan, yksityiseen rakennukseen on sallittua. Kuitenkin, ansojen rakentaminen muihin kuin omiin yksityisiin rakennuksiin on kiellettyä ja niistä voidaan tarvittaessa syyttää 1., 2., 3. tai 4. pykälän mukaan.


6 § Itsepuolustus

Itsepuolustus omaa henkeä, koskemattomuutta, kotirauhaa tai omaisuutta kohtaan on sallittua, mutta ainoastaan lievimmällä mahdollisella voimakeinolla ja mikäli uhka on todellinen ja vakava.

Henkilö, joka:

1) Liioitellen käyttää voimakeinoja itsepuolustustarkoituksessa

Tuomittakoon hätävarjelun liioittelusta 1-10vrk vankeuteen.


3. luku: Rikokset yleistä järjestystä vastaan

1 § Väärän todistuksen antaminen oikeudessa

Henkilö, joka:

1) Oikeuden edessä todistajana valehtelee, muuntelee totuutta tai jättää kertomatta olennaisuuksia tapahtuneista asioista

2) Virallisessa todistajanlausunnossaan valehtelee, muuntelee totuutta tai jättää kertomatta olennaisuuksia tapahtuneista asioista

3) Henkilön esimiehenä, kollegana tai alaisena toimiessa yrittää vaikuttaa oikeudenkäynnissä tehtävään päätökseen

4) Muulla tavoin olennaisesti vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa todisteiden tai todistusten kautta oikeudenkäynnissä tehtävään päätökseen

Tuomittakoon väärän todistuksen antamisesta 1-5vrk vankeuteen, 200-700P sakkoihin sekä luottamuksen menetykseen josta seuraa porttikielto valtion virkoihin kunnes valtio on arvioinut luottamuksen uudestaan.


2 § Noituus, harhaoppisuus ja yliluonnollisuus

Henkilö, joka:

1) Toteuttaa noituutta, harhaoppisuutta tai yliluonnollisia tekoja kuitenkin niin, ettei tarkoituksena ole vahingoittaa muita henkilöitä

1.1) Katoaa yhtäkkisesti pidätys- tai taistelutilanteessa

2) Ylenpalttisesti puhuu tai jakaa tietoa noituudesta

3) Levittää harhaoppisuutta

Tuomittakoon noituudesta tai yliluonnollisuuksien harjoittamisesta 5-12vrk vankeuteen ja 200-600P sakkoihin sekä poltettava julkisesti roviolla vankilasta vapautuessa.

Henkilö, joka:

1) Harjoittaa yliluonnollisuuksia niin, että tarkoituksena on vahingoittaa muita henkilöitä mutta kuitenkin niin, ettei vahinkoa ehdi syntyä

Tuomittakoon yliluonnollisuuksien harjoittamisesta toisen henkilön vahingoittamistarkoituksessa 14-30vrk vankeuteen ja 1000-2000P sakkoihin sekä poltettava julkisesti roviolla vankilasta vapautuessa.


3 § Tulen vaarallinen käsittely

Henkilö, joka:

1) Sytyttää tulen niin että muut henkilöt tai rakennukset vaarantuvat

2) Sytyttää tulen kaupungissa sijaitsevassa rakennuksessa takan tai muun vastaavan ulkopuolelle

3) Käsittelee tulta yleisesti vaarallisesti

Tuomittakoon tulen vaarallisesta käsittelystä 100-1000P sakkoihin sekä tarvittaessa enintään 3vrk vankeuteen ja aiheutettujen vahinkojen korvaamiseen.


4 § Laittomat kylät ja laiton kaivostoiminta

Henkilö, joka:

1) Perustaa itsenäisen kylän tai kaivoksen ilman valtion lupaa

2) Kaivaa valtion alueella sijaitsevassa kaivoksessa ilman asianmukaisia lupia

Tuomittakoon sopivalla rikosnimikkeellä 1-21vrk vankeuteen ja 500-2000P sakkoihin. Lisäksi kaivosten tuotto takavarikoidaan valtiolle ja kaivos suljetaan ja kylistä joko määrätään purkumääräys tai ne takavarikoidaan valtiolle. Mikäli rangaistuksen jälkeen kylän/kaivoksen toimintaa jatketaan, voidaan soveltaa pykälää 14.


5 § Alkoholin valmistus

Alkoholin valmistus vaatii Pohjolan valtion myöntämän, voimassaolevan panimoluvan. Panimolupia Pohjolassa myöntävät Tsaari, Maaherra ja Kuvernööri, ja vapaamuotoinen lupahakemus on osoitettava jollekin heistä. Hakemuksessa on kerrottava vähintään tynnyrien määrä, valmistetun alkoholin käyttötarkoitus sekä panimon sijainti. Uuden panimolupahakemuksen hinta on 300 puntaa, joka on maksettava hakemuksen yhteydessä vaikka hakemusta ei hyväksyttäisikään. Lupa on uusittava kuukausittain myöntämispäivästä samanlaisella hakemuksella, ja uusintahakemuksen hinta on 150 puntaa. Lisäksi tynnyreitä kohden on hyväksytyn akemuksen ohessa maksettava tynnyrimaksua seuraavan taulukon mukaisesti:

1-5 tynnyriä: 100P/tynnyri/kuukausi

6-20 tynnyriä: 70P/tynnyri/kuukausi

21+ tynnyriä: 50P/tynnyri/kuukausi

Tällöin panimon omistaessa esimerkiksi 8 tynnyriä, maksetaan ensin hakemusmaksu 300 puntaa ja hyväksytyn päätöksen tullessa tynnyrimaksu 5*100P + 3*70P. Panimolupaa voidaan maksaa myös useampi kuukausi etukäteen, mutta tällöin esim. panimon konkurssi- tai sulkemistilanteessa rahoja ei palauteta.

Henkilö, joka:

1) Valmistaa alkoholia ilman panimolupaa

2) Ilmoittaa liian pienen tynnyrimäärän panimolupaa haettaessa (voidaan tapauskohtaisesti soveltaa myös luvun 4 pykäliä 2 tai 3)

Tuomittakoon laittomasta panimotoiminnasta 1-21vrk vankeuteen sekä 500-2000P sakkoihin. Lisäksi panimoiden kaikki tuotto takavarikoidaan valtiolle juomat ja alkoholin valmistustarvikkeet mukaanlukien. Panimo suljetaan, mahdollinen liiketila tms. takavarikoidaan.


6 § Alkoholin myynti

Alkoholin myynti vaatii Pohjolan keisarikunnan myöntämän, voimassaolevan myyntiluvan. Alkoholin myyntilupia Pohjolassa myöntävät Tsaari, Maaherra ja Kuvernööri ja vapaamuotoinen lupahakemus on osoitettava jollekin heistä. Uuden myyntilupahakemuksen hinta on 200 puntaa, joka on maksettava hakemuksen yhteydessä vaikka hakemusta ei hyväksyttäisikään. Lupa on uusittava kuukausittain myöntämispäivästä samanlaisella hakemuksella, ja uusintahakemuksen hinta on 100 puntaa.

Henkilö, joka:

1) Myy alkoholia ilman asianmukaista myyntilupaa

Tuomittakoon laittomasta alkoholin myynnistä 1-14vrk vankeuteen sekä 300-1000P sakkoihin.


7 § Virkavallan tahallinen vastustaminen, oikeuden estäminen tai vankilasta karkaaminen

Henkilö, joka:

1) Vastustaa virkavaltaa esimerkiksi (ei kuitenkaan rajoittuen) pidätystilanteessa

2) Estää virkavaltaa tai oikeuslaitoksen edustajaa suorittamasta työtään

3) Karkaa tai yrittää karata vankilasta tai olennaisesti avustaa karkauksessa tai sen yrityksessä

Tuomittakoon sopivalla rikosnimikkeellä 1-7vrk vankeuteen sekä 50-150P sakkoihin.


8 § Rikosjärjestöt

Henkilö, joka:

1) Kuuluu järjestöön tai ryhmittymään jonka tehtävänä tai tavoitteena oleellisesti on olla osana rikoksissa

2) Perustaa yllämainitun kaltaisen järjestön tai ryhmittymän

Tuomittakoon rikosjärjestöön kuulumisesta 7-21vrk vankeuteen sekä 150-500P sakkoihin.


9 § Rikoskumppanuus ja avunanto

Henkilö, joka:

1) On mukana rikokseen tekoon liittyvässä toiminnassa kuitenkaan itse rikokseen syyllistymättä

2) Avustaa muulla tavoin rikoksen toteuttamisessa tai sen yrityksessä

3) Valehtelee todistajana toimiessaan törkeäksi määriteltävällä tavalla

Tuomittakoon rikoskumppanuudesta neljäsosaan - puoleen päätekijän/päätekijöiden tuomiosta, mutta kuitenkin vähintään 3 vuorokauteen vankeutta sekä 100P sakkoihin. Mikäli päätekijöitä on useita, tuomitaan henkilö kaikkien tekijöiden keskiarvotuomion mukaan.


10 § Rikoksen määrääminen, palkkaaminen tai muu yllytystoiminta

Henkilö, joka:

1) Määrää toisen henkilön toteuttamaan tai yrittämään jonkun rikoksen toteutusta

2) Palkkaa toisen henkilön toteuttamaan tai yrittämään jonkun rikoksen toteutusta

3) Vakavaksi otettavalla tavalla yllyttää toisen henkilön toteuttamaan tai yrittämään jonkun rikoksen toteutusta

Tuomittakoon sopivalla rikosnimikkeellä vähintään puolet päätekijän tuomiosta, mutta kuitenkin vähintään 7 vuorokauteen vankeutta sekä 250P sakkoihin. Mikäli päätekijöitä on useita, tuomitaan henkilö kaikkien tekijöiden keskiarvotuomion mukaan.


11 § Kruunujen hallussapito ja hallitsijaksi tekeytyminen

Henkilö, joka:

1) Pitää hallussaan kruunua kuitenkaan olematta Pohjolan Tsaari tai muun Pohjolan tunnustaman vieraan valtion monarkki

2) Tekeytyy hallitsijaksi (sovelletaan pykälää 14)

Tuomittakoon kruunun hallussapidosta 500P sakkoihin sekä kruunun tai kruunujen takavarikointiin.


12 § Julkisella paikalla naamioituminen ja pelaajien päät

Henkilö, joka:

1) Naamioituu julkisella paikalla niin, ettei hän ole tunnistettavissa esimerkiksi (muttei kuitenkaan rajoittuen) kaavun hupun tai eläimen pään vuoksi

Tuomittakoon julkisella paikalla naamioitumisesta 50-150P sakkoihin sekä tarvittaessa enintään 3vrk vankeuteen.

Henkilö, joka:

1) Pitää hallussaan toisen pelaajan päätä

2) Myy, ostaa, lahjoittaa, vaihtaa tai muuten siirtää pään pois omasta omistuksestaan toiselle henkilölle

Tuomittakoon sopivalla rikosnimikkeellä 300-500P sakkoihin sekä tarvittaessa enintään 7vrk vankeuteen. Lisäksi pelaajien pää tai päät ja mahdolliset myyntituotot takavarikoidaan.


13 § Eläinsuojelurikos

Henkilö, joka:

1) Vahingoittaa tai tappaa toisen pelaajan lemmikki- tai kotieläimiä

Tuomittakoon eläinsuojelurikoksesta 50-300P korvauksiin sekä korvaamaan uhrille aiheutunut taloudellinen vahinko.


14 § Maanpetos

Henkilö, joka:

1) Törkeästi vahingoittaa omalla suoralla tai epäsuoralla toiminnallaan valtion intressejä

2) Vaarantaa alueellisen itsemääräämisoikeuden

3) Vakoilee valtiota tai sen edustajaa

4) Kiristää esivaltaa

5) Saattaa salaisia tietoja suorasti tai epäsuorasti vieraalle vallalle tai valtion ulkopuolisille henkilöille

6) Riistää keskuskomitean jäsenen tai ruhtinaaksi aateloidun henkilön hengen

7) Riistää keskuskomitean jäsenen tai ruhtinaaksi aateloidun henkilön vapauden

8) Riistää oikeuslaitoksen työntekijän vapauden törkeäksi katsottavalla tavalla

9) Yllyttää, uhkailee tai kiristää valtiota tai sen edustajaa sotatoimilla

10) Harjoittaa sotilaallisia toimia valtiota tai sen edustajaa kohtaan esimerkiksi (muttei kuitenkaan rajoittuen) vallankaappausyrityksellä tai sen suunnittelulla

11) Jättää tiedossaan olleen maanpetoksen, sen yrityksen tai suunnittelun ilmoittamatta viranomaisille

12) Avustaa tai auttaa toista maanpetturia

13) Yrittää mitään yllämainituista rikoksista

Tuomittakoon maanpetoksesta 30-90vrk vankeuteen, henkilön omaisuuden ja valtion alueella sijaitsevien kiinteistöjen takavarikointiin, aatelisarvon ja muiden tittelien elinikäiseen menetykseen sekä tarvittaessa karkoitukseen koko mantereelta tai sen osalta.

Maanpetoksen suunnittelijoiden virkavallalle ilmoittamisesta on saatavilla palkkioita, alkaen 500 punnasta jopa 5000 puntaan. Mikäli tiedät tai epäilet jonkun suunnittelevan tai aikovan toteuttaa maanpetoksen alle laskettavan teon, ilmoitathan välittömästi komissaarille jotta saat palkkion ja olet myös itse turvassa mahdollisilta rikossyytteiltä.


15 § Karkotuksen laiminlyönti

Henkilö, joka:

1) Liikkuu sellaisen valtion tai sen osan alueella, josta hänet on karkoitettu

Tuomittakoon karkoituksen laiminlyönnistä 3-7vrk vankeuteen sekä 200P sakkoihin.


16 § Kansalaispidätys

Etsintäkuulutetun tai karkotetun pelaajan kansalaispidätys Pohjolan keisarikunnan alueella on sallittua. Toimita pelaaja vartiostolle ja saat mahdollisesti pelaajasta määrätyn palkkion.


17 § Uskonnot

Keisarikunnalla ei ole valtionuskontoa. Uskontoja saa harjoittaa, mikäli se ei ole yleistä järjestystä haittaavaa tai näy häiritsevän julkisesti.

Henkilö, joka:

1) Haittaa yleistä järjestystä uskontoa harjoittaessaan tai jäseniä kerätessään

Tuomittakoon uskontojen häiritsevästä harjoittamisesta suulliseen tai kirjalliseen varoitukseen sekä tarvittaessa uskonnon toiminnan kieltämiseen. Lisäksi kielletyn toiminnan jatkamisesta tai kielletyn uskonnon harjoittamisesta voidaan soveltaa pykälää 14.


18 § Jääviyslaki:

Jääviyslaki koskee henkilöitä, jotka ovat tuomitsevassa hallinnollisessa virassa (esim. tuomari), mutta ovat samalla myös jollain tavalla osallisia tuomittavaan asiaan. Esimerkiksi tuomari, joka on samalla uhrina ja tuomarina rikosoikeudenkäynnissä, ei voi toimia tuomarina kyseisessä rikosasiassa.


19 § Virkavirhe

Henkilö, joka:

1) Laiminlyö törkeästi omaa ammatinkuvaansa

2) Laiminlyö törkeästi esimieheltä saamiaan ohjeita

3) Muuten törkeäksi katsottavalla ei noudata virkansa vaatimia ohjeita, sääntöjä tai tapoja

Tuomittakoon virkavirheestä 1-14vrk vankeuteen, 500-1000P sakkoihin, mahdollisten aiheutettujen suorien vahinkojen korvaamiseen sekä vähintään 6 kuukauden mittaiseen porttikieltoon valtion virkoihin.


20 § Häpeärangaistus

Henkilö, joka:

1) Vankina ollessaan käyttäytyy paheksuttavasti tai hyvien tapojen vastaisesti

2) Aiheuttaa yleistä epäjärjestystä mutta kuitenkin niin, ettei rikkeitä ole syytä viedä oikeuteen asti

3) Häiritsee jatkuvasti Tsaaria turhilla asioilla

Tuomittakoon häpeärangaistukseen. Häpeärangaistus tarkoittaa kaupungin keskusta-alueella tapahtuvaa, julkista ja yleisölle avointa ruoskintaa. Iskujen määrän päättää rangaistuksen antaja, kuitenkin enintään 30. Rangaistuksen saaja voi myös vaihtaa saamansa rangaistuksen vankilapäiviin, suhteessa 5 ruoskaniskua/1 vankilapäivä. Häpeärangaistus voidaan panna täytäntöön ilman oikeudenkäyntiä, kuitenkin ainoastaan Luutnantin tai ylemmän virkamiehen määräyksestä.


21 § Kuolemantuomio

Tuomari tai muu oikeudenkäyntiä pitävä henkilö voi tarvittaessa vakavimmissa rikoksissa ja oman harkintansa mukaan määrätä syytetylle joko muiden rangaistusten ohella tai ilman muita rangaistuksia täyteenpantavaksi kuolemantuomion. Mikäli henkilöllä on vankeusrangaistuksen lisänä kuolemantuomio, pannaan kuolemantuomio täytäntöön vankeusajan jälkeen ennen vapautumista. Mikäli vankeusaikaa ei ole, kuolemantuomio laitetaan täytäntöön välittömästi oikeudenkäynnin jälkeen. Kuolemantuomion suoritus tapahtuu yleisimmin sähkötuolilla.


4. luku: Talousrikokset

1 § Vanhalla valuutalla käytävät kaupat

Henkilö, joka:

1) Ostaa tai myy tavaroita, palveluita, etuuksia tai muita hyödykkeitä ruplilla tai lakioilla

Tuomittakoon vanhalla valuutalla käydystä kaupasta 7-30vrk vankeuteen, 500-5000P sakkoihin sekä kaiken vanhan valuutan takavarikointiin ilman vaihto-oikeutta puntiin.


2 § Petos

Henkilö, joka:

1) Rikkoo kirjallista tai suullista sopimusta

2) Tavoittelee muilla tavoin taloudellista hyötyä vilpillisin keinoin

Tuomittakoon petoksesta 3-20vrk vankeuteen, 300-1000P korvauksiin sekä taloudellisen vahingon korvaamiseen.


3 § Veronkierto

Henkilö, joka:

1) Jättää kauppaa käydessänsä valtion veroprosentin (10%) mukaiset verot maksamatta

2) Muilla tavoin kiertää tai välttelee valtion määräämien verojen maksamista

Tuomittakoon veronkierrosta 3-20vrk vankeuteen, 300-1000P sakkoihin sekä saavutetun taloudellisen hyödyn korvaamiseen valtiolle.


4 § Lahjuksen tarjoaminen

Henkilö, joka:

1) Palvelusta vastaan tarjoaa rahallista, materiaalista tai muunlaista lahjukseksi katsottavaa hyödykettä valtion työntekijälle

2) Yrittää yllämainittua rikosta

Tuomittakoon lahjuksen tarjoamisesta 7-30vrk vankeuteen sekä 300-1000P sakkoihin.


5 § Lahjuksen ottaminen

Henkilö, joka:

1) Toimiessaan valtion työntekijänä, ottaa palvelusta vastaan itselleen rahallisen, materiaalisen tai muunlaisen lahjukseksi katsottavan hyödykkeen

2) Yrittää tai ehdottaa yllämainittua rikosta

Tuomittakoon lahjuksen ottamisesta 14-30vrk vankeuteen, 500-1500P sakkoihin sekä elinikäiseen porttikieltoon valtion virkoihin.


6 § Kavallus

Henkilö, joka:

1) Anastaa toisen henkilön, valtion tai instituutin luottamusasemaa käyttäen haltuunsa saanutta omaisuutta

Tuomittakoon kavalluksesta 7-28vrk vankeuteen, 200-1000P sakkoihin sekä mahdollisen taloudellisen vahingon korvaamiseen.


7 § Kaupankäynti etsintäkuulutetun tai karkotetun kanssa

Henkilö, joka:

1) Käy kauppaa etsintäkuulutetun tai koko mantereelta karkoitetun henkilön kanssa

2) Vaihtaa tavaroita yllämainitun kaltaisen henkilön kanssa (ns. vaihtokauppa)

3) Toimii muuten kaupankäynniksi laskettavalla tavalla yllämainitun kaltaisen henkilön kanssa

Tuomittakoon sopivalla rikosnimikkeellä 1-5vrk vankeuteen sekä 50-500P sakkoihin. Mikäli rikos on kokonaisuudeltaan törkeä, on henkilö tuomittava mahdollisen liiketilan sekä viimeisimmän 30 päivän arvioitujen tuottojen takavarikointiin.


8 § Velkavankeus

Henkilö, joka:

1) Ei pysty maksamaan hänelle määrättyjä sakkoja, korvauksia tai muita valtion asettamia velkoja

Tuomittakoon maksukyvyttömäksi. Tämä tarkoittaa, että henkilön omaisuutta tai kiinteistöjä takavarikoidaan velkasumman verran. Mikäli velkasummaa ei kateta tällä, henkilö tuomitaan velkavankeuteen joka tarkoittaa yhtä viikkoa vankilassa jokaista velkasumman sataa puntaa kohden. Mikäli tuomitulla on huomattavan paljon sakkoja tai korvauksia maksettavanaan, voi oikeuslaitos sopia hänen kanssaan työnteosta velan kuittaamiseksi vankeuden sijaan, kunhan vähintään 50% tuomiosta (ilman velkavankeusmäärää) on suoritettu.

Henkilön maksukyvyn menetys tarkoittaa, että henkilö ei saa otettua itselleen tai edustamalleen yritykselleen pankista lainaa, ennen kuin maksukyky on arvioitu uudestaan.


Muuta huomioitavaa

- Mikäli rikoksen uhri ei halua nostaa syytettä tai sopii asian tekijän kanssa, voi valtio silti nostaa syytteen tekijää vastaan tämän tekemistä rikoksista tilanteesta ja vakavuudesta riippuen.

- Mikäli Tuomarille joudutaan pitämään oikeudenkäynti, voi sen pitää ylempi virkavallan elin, esimerkiksi Komissaari.

- Tuomiota käsitellessä ei oteta huomioon, kuinka kauan henkilö on ollut tutkintavankeudessa. Tutkintavankeuden pituutta ei vähennetä tuomiosta, joten rikoksen tunnustaminen voi nopeuttaa tuomion täytäntöönpanoa ja vapauttamista.